Dla „Diver­ti­mento” usta­lono adres, pla­no­wany ter­min prze­ka­za­nia miesz­kań i ter­min Drzwi Otwar­tych.
Budy­nek „Diver­ti­mento” otrzy­mał ofi­cjalny nr adre­sowy: ul. Jere­miego Przy­bory 10.
Ta decy­zja Urzędu Mia­sta nie­za­wod­nie ozna­cza, że budowa zbliża się ku koń­cowi.
Kie­row­nik budowy mgr inż. Paweł Koło­dziej z uza­sad­nioną satys­fak­cją może zamel­do­wać, że – od poziomu garaży
aż do samego dachu budynku – wszystko jest już pra­wie zakoń­czone. Udało się wyprze­dzić pla­no­wane ter­miny. Po wszel­kich kon­tro­lach i odbio­rach decy­zja o pozwo­le­niu na użyt­ko­wa­nie prze­wi­dy­wana jest na połowę paździer­nika br. Wtedy to wszy­scy nabywcy będą mogli uzy­skać klu­cze do swo­ich miesz­kań i roz­po­cząć prace wykoń­cze­niowe. Jedy­nym warun­kiem będzie wpła­ce­nie 100% uzgod­nio­nej ceny na konto Fol­warku.

Wszyst­kich przy­szłych wła­ści­cieli miesz­kań oraz jesz­cze nie zde­cy­do­wa­nych zapra­szamy na Drzwi Otwarte, które odbędą się w dniach 26–27 wrze­śnia 2020 r. sobota – nie­dziela w godzinach od 10.00 do 16.00.