OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1) ( dalej RODO) informujemy, że:

 

1. Administratorem Danych jest Folwark Deweloper Plus sp. z o.o., ul. Kornela Ujejskiego 19, 85-168 Bydgoszcz jak przedstawiciel Grupy spółek Deweloper w zakresie realizacji zadań ochrony danych osobowych, zwany dalej „Administratorem” a osobą administrującą danymi osobowymi jest Prezes Zarządu. Kontakt z Administratorem Danych w sprawie przetwarzania danych osobowych jest możliwy pod adresem Folwark Deweloper Plus sp. z o.o., ul. Kornela Ujejskiego 19, 85-168 Bydgoszcz, email: biuro@folwarkdeweloper.pl

2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając list na powyższy adres lub e-mail na adres agmarkanc@wp.pl

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy deweloperskiej/przedwstępnej, umowy o wykonanie zmian lokatorskich, umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży albo umowy sprzedaży lokalu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia ww. opisanych umów.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy deweloperskiej/przedwstępnej, umowy o wykonanie zmian lokatorskich, umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu albo umowy sprzedaży lokalu oraz podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem ww. umów – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celach:

a) realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych w postaci marketingu produktów własnych oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

b) realizacji usługi deweloperskiej, zarządzania nieruchomością i rozliczeniami księgowymi , zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B, C i D RODO. tj. osoba, której dane dotyczą jest stroną umowy, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej w zakresie obsługi posprzedażowej.

6. Dane osobowe będą przekazywane:

a) generalnemu wykonawcy inwestycji oraz jego podwykonawcom w celu dokonania odbioru lokalu oraz usuwania wad lokalu i/lub części wspólnych nieruchomości stwierdzonych podczas odbiorów lokali albo w okresie rękojmi za wady;

b) przedsiębiorcom wykonującym roboty budowlane w zakresie usuwania wad lokali oraz części wspólnych nieruchomości;

c) spółkom i firmom wchodzących w skład Grupy w celu koordynacji procesu usuwania wad w lokalach lub częściach wspólnych nieruchomości, oraz jako podmiotowi dominującemu wobec Administratora świadczącemu usługi zarządzania procesem inwestycyjnym,

d) administratorom oraz dostawcom systemów informatycznych oraz usług hostingowych na rzecz Spółki,

e) przedsiębiorcom świadczącym usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych,

f) kancelariom prawnym świadczącym usługi na rzecz Administratora,

g) notariuszom sporządzającym aneksy do umów deweloperskich/przedwstępnych oraz umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokali,

h) administratorowi/zarządcy nieruchomości w celu rozliczenia kosztów utrzymania drogi wspólnej oraz wywozu nieczystości.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zawarcia umowy sprzedaży ostatniego lokalu w inwestycji.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e. prawo do przenoszenia danych;

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Administrator Danych