OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1) ( dalej RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Danych jest Folwark Deweloper sp. z o.o., ul. Kornela Ujejskiego 19, 85-168 Bydgoszcz zwany dalej „Administratorem” a osobą administrującą danymi osobowymi jest Prezes Zarządu.

2. Kontakt z Administratorem Danych w sprawie przetwarzania danych osobowych jest możliwy pod adresem Folwark Deweloper sp. z o.o., ul. Kornela Ujejskiego 19, 85-168 Bydgoszcz, email: biuro@folwarkdeweloper.pl

3. Podstawą przetwarzania danych jest moja dobrowolna zgoda.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji usługi deweloperskiej, zarządzania nieruchomością i rozliczeniami księgowymi , zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B, C i D RODO. tj. osoba, której dane dotyczą jest stroną umowy, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej w zakresie obsługi posprzedażowej. Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez 6 lat, licząc od końca roku, w którym podpisano protokół przekazania lokalu.

5. Celem zbierania danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

6. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informujemy, że odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty z grupy Folwark Deweloper, organy publiczne uprawnione do przetwarzania tych danych z mocy prawa, banki, towarzystwa ubezpieczeń, pośrednicy finansowi oraz podmioty świadczące usługi księgowe i wsparcia IT dla Administratora Danych.

8. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie świadczeń lub umowy.

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: IOD Jacek Popławski, ul. Kornela Ujejskiego 19, 85-168 Bydgoszcz,
e-mail: agmarkanc@wp.pl

Administrator Danych